JO-RUMI 13

Ja-Kristo nyaka winj chik sirikal

1Ng’ato
ka ng’ato nyaka winj wach joma nigi teko mar loch, nimar teko duto wuok
mana kuom Nyasaye, kendo joma nigi tekogo, Nyasaye ema oketo.
2Omiyo
ng’ama tamore winjo wach joma nie loch to tamore winjo mana gima
Nyasaye ema oketo. Ng’ato ang’ata matimo kamano nokel kum kuome owuon,
3nikech
joma nie loch ok nyal bwogo joma timo maber, to mak mana joma timo
marach ema gibwogo. Donge idwaro ni mondo joma nigi loch kik bwogi? Kara
tim atima gik mabeyo, eka joma nigi loch nopaki,
4nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo okonyi. To ka itimo marach to gin jotich Nyasaye matoyo mirimb Nyasaye kuom joketho. 5Mano
emomiyo nyaka iluor joma nigi loch, ok nikech mirimb Nyasaye kende, to
nikech kata e chunyi iwuon ing’eyo ni mano en gima kare.

6 Mano bende ema omiyo onego ugol osuru, nikech ka joma nigi loch tiyo tichgi to gitiyo ni Nyasaye. 7Miuru ng’ato ka ng’ato gima onego umiye, bed ni en osuru, kata luor, kata duong.’

Hera duong’ moloyo chik

8Kik
ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma
onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.
9Chikego
e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego
kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka
iherori iwuon.”
10Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.

11To
timuru kamano nikech ung’eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewie ua e
nindo, nikech chieng’ mibiro resowae koro chiegni moloyo ndalo mane
wachakoe yie kuom Yesu.
12Otieno chiegni rumo, kendo dwaro ru. Emomiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gilweny mag ler. 13Ngimawa
mondo obed mobidhore, kaka joma wuotho e ler odiechieng’. Waweuru
dwanyruok gi mer gi terruok gi anjawo gi dhaw kod nyiego.
14To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik ma ringruok gombo.

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ