JO-RUMI 14

Ja-Kristo ok onego ong’ad ni wadgi bura

1 Kata ka ng’ato nigi yie mayomyom, to rwakeuru arwaka ma ok uchande gi weche ma pod en-go kiawa. 2Jomoko nigi yie motegno mamiyogi thuolo mar chamo gimoro amora ma gihero, to joma onge gi yie motegno to chamo mana alot kende. 3Joma
chamo kit chiemo duto kik cha joma ok tim kamano. To bende joma chamo
mana alot kende kik ng’ad bura ni joma chamo kit chiemo duto, nikech
Nyasaye oserwakogi.
4In
to in ng’a, ma diwach ni jatich ng’ato timo marach? Kata ka ochung’
motegno, kata opodho, to obadho mana ruodhe! To Ruoth nigi teko mar miyo
ochung’ motegno!

5Jomoko
paro ni odiechieng’ moro duong’ moloyo odiechienge mamoko, to jomoko
paro ni odiechienge duto romre. Kuom weche ma kamago, ng’ato ka ng’ato
nyaka bed gi ratiro e chunye kuom gik ma okwano ni kare.
6Joma
paro ni odiechieng’ moro duong’ ahinya, timo kamano kamiyogo Ruoth
duong’. Joma chamo kit chiemo duto timo kamano kamiyogo Ruoth duong’,
nimar gigoyo ni Ruoth erokamano; kendo joma kuero kit chiemo moko bende
timo kamano kamiyogo Ruoth duong’, nikech gin bende gigoyo erokamano ni
Nyasaye.

7Onge ng’ato kuomwa ma ngimane en mare owuon, kata ma thone en mare owuon, 8nikech
ka wangima to wangima ni Ruoth, kendo ka watho to watho ni Ruoth.
Emomiyo kata ka wangima kata ka watho, to wan mag Ruoth,
9nikech Kristo notho kendo ochier modoko mangima mondo obed Ruodh joma otho gi joma ngima. 10Koro
in to, ere gima omiyo ing’ado ni owadu bura? Koso in, ere gima omiyo
ichayo owadu? Donge ung’eyo ni wan duto wabiro chung’ e nyim kom bura
mar Nyasaye?
11Mana kaka ondiki e Muma niya,

“An Ruoth Nyasaye mangima, akuong’ora niya,

‘Ji duto nogona chonggi piny,

kendo ng’ato ka ng’ato nohul ni an e Nyasaye.’ ”

12Omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa nowach mana wach man kuome owuon ni Nyasaye.

Ja-Kristo kik mi wadgi podhi

13Kuom
mano mondo waweuru ng’ado ni jowadwa bura. To keturu chunyu mondo une
ni ok utimo gimoro manyalo miyo owadu podhi, kata ma dimi otim richo.
14Ang’eyo
maber chutho kaka ja-Kristo, ni onge chiemo moro ma inyalo luongo ni
kuero. To ka ng’ato paro ni gimoro en gima kuero, to gino bedone mana
kuero.
15Ka
gimoro ma in ichamo chwanyo owadu, to mano nyiso ni iseweyo wuotho e
hera. Omiyo kik iwe chiemo ma ichamo keth ng’at ma Kristo nothone!
16Bed kitang’ mondo gima ineno ni ber kik mi jomoko kinde mar wuoyo marach, 17nikech Loch Nyasaye ok en wach mar chiemo kata mar madho gimoro, to en mana wach tim makare gi kue kod mor ma Roho Maler kelo. 18Omiyo ng’at matiyo ni Kristo e yo ma kamano ema bedo malong’o ni Nyasaye, kendo ema ji bende oyiego.

19Emomiyo wadwaruru matek weche makelo kue kod weche ma ng’ato ka ng’ato dikonygo owadgi. 20Kik
iketh tich Nyasaye mana nikech wach chiemo. En adier ni onge chiemo
moro makuero, to kichamo gimoro mamiyo ng’ato podho, to iketho.
21Ber mondo iwe chamo ring’o kata madho kong’o kata timo gimoro amora manyalo miyo owadu podhi. 22Paro
ma in-go korka gik miyiego to bedgo mana e chunyi gi Nyasaye kende.
Ng’at maonge gi kiawa moro e chunye, kotimo gima ong’eyo ni kare en
jahawi!
23To
ng’at ma chiemo ka riwo gi kiawa, to bura oloyo, nikech gima otimo ok
otim kong’eyo ni kare. Gimoro amora ma ng’ato otimo ka onge gi ratiro ni
en gima kare, to en richo.

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ