JO-RUMI 15

Ja-Kristo nyaka par jo-Kristo wetene

1Wan joma nigi yie motegno onego wakony jogo man gi yie mayomyom, ma ok watimo mana gima wan wawegi ema wahero. 2Ng’ato ka ng’ato kuomwa mondo otim gima ber kendo malong’o ni owadgi mondo okonye bet gi yie motegno. 3Nyaka
watim kamano nikech Kristo bende ne ok otimo mana gima en owuon ema
ohero, to en mana kaka Muma wacho niya, “Ayany mane ji yanyigo ema koro
iyanyago.”
4Adier, weche mane ondiki chon e Muma nondiki mondo opuonjwa, kendo mondo Muma omiwa kinda kendo ohowa, mi wabed gi geno. 5To Nyasaye ma wuon kinda gi hoch mondo omi ubed gi winjruok achiel kaka Yesu Kristo dwaro, 6mondo umi Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo, duong’, gi chuny achiel kod dwol achiel.

Nyasaye rwako ogendini duto

7Rwakuru joweteu mana kaka Kristo bende oserakou, mondo Nyasaye oyud duong’. 8Awachonu
ni Kristo nodoko jatich jo-Yahudi mondo onyis ji ni Nyasaye en
jaadiera, tiende ni mondo omi gima ne Nyasaye osingore ni kwerewa
otimre,
9kendo mondo joma ok jo-Yahudi opak Nyasaye nikech ng’wonone. Mano e kaka Muma wacho niya,

“Emomiyo anapaki e kind joma ok jo-Yahudi.

Adier, anapak nyingi gi wer.”

10 To bende owacho niya,

“Un joma ok jo-Yahudi, moruru kaachiel gi joge moyiero.”

11 Owacho kendo niya,

“Un ji duto ma ok jo-Yahudi pakuru Ruoth.

Ee, ogendini duto mondo opake!”

12 Isaya bende wacho niya,

“Nyakwar Jesse nobi.

En ema nowuogi mondo obed ruodh joma ok jo-Yahudi,

kendo en ema joma ok jo-Yahudi nogen kuome.”

13Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.

Gima omiyo Paulo ondiko gi chir

14Owetena, an awuon ang’eyo chutho ni un joma beyo kendo mariek ahinya, bende ng’ato ka ng’ato kuomu nyalo ng’ado ni wadgi rieko. 15Kata kamano asendikonu gi chir e baruani ka aparonugo weche moko. Asetimo kamano nikech mich mane Nyasaye omiya kuom ng’wonone, 16mondo
abed jatich Kristo Yesu, kendo mondo ati tich dolo ni joma ok
jo-Yahudi. Tijano en lando Wach Maber mar Nyasaye mondo joma ok
jo-Yahudi obed misango malong’o ni Nyasaye, ma Roho Maler osepwodho.
17Kaka an ng’at man kuom Kristo, amor gi tich ma atiyo ni Nyasaye. 18An ok dawuo kuom gimoro ma an asetimo, to dawuo mana kuom gik mane Kristo osemiyo atimo mondo joma ok jo-Yahudi oluor Nyasaye. 19Notimonigi
gi weche kod timbe, kendo gi teko manenore kuom ranyisi gi honni, ma en
teko mar Roho. Kamano asetieko lando Wach Maber mar Kristo koni gi
koni, chakre Jerusalem nyaka Iliriko.
20Gima
asedwaro moloyo gik moko duto en ni mondo aland Wach Maber kuonde ma
nying Kristo pok ong’eree, mondo kik aged ewi mise mar ng’at machielo,
21mana kaka Muma wacho niya,

“Joma ne pok onyis wachne nonene,

kendo joma ne pok owinjo wachne,

nong’e tiende.”

Paulo paro dhi limo Rumi

22 Mano emomiyo kuom ndalo mathoth ok asebedo gi thuolo mar biro iru. 23To koro asetieko tija kuondegi, kendo kaka asegombo biro iru kuom higni mang’eny, 24koro adwaro ni mondo atim kamano. Abiro nenou ka akadho adhi Spania, kendo ka asebedo kodu moromo to ukonya e wuodhano. 25Sani to koro adhi Jerusalem ka atero mich ni jo-Nyasaye man kuno, 26nikech kanyakla mag jo-Kristo man Makedonia gi Akaya noneno ni ber mondo gigol chiwo okony jo-Nyasaye modhier man Jerusalem. 27Ne
gineno ni ber mondo gitim kamano, to chutho gin jogop jogo, nikech kaka
joma ok jo-Yahudi oseyudo gueth mag chuny kuom jo-Yahudi, omiyo
owinjore gin bende gikony jo-Yahudi gi gik ma gichando mag pinyni.
28Ka asetieko tijni, kendo amiyogi pesa duto ma osechoknigi, eka anabi iru ka adhi Spania. 29Ang’eyo ni ka abiro iru to anabi gi gueth mogundho mar Kristo.

30To asayou owetena, kuom Ruodhwa Yesu Kristo, kendo kuom hera mar Roho, mondo ukonya nywako tich lemo matek, kukwayona Nyasaye 31mondo oresa kuom jo-Judea motamore yie, kendo mondo jo-Nyasaye man Jerusalem oyie gi tich ma atiyonigi. 32Kamano ka Nyasaye oyie to anabi iru gi mor, kendo ayue kodu. 33Nyasach kue mondo obed kodu uduto. Amin.

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ