JO-RUMI 12

Kaka ja-Kristo onego oti ni Nyasaye

1Emomiyo
owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed
misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo
maradier mar lemo monego uluw.
2Kik
uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro
ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye
oyiego.

3Kaka
Nyasaye osemiya mich kuom ng’wonone, anyisou ni ng’ato ka ng’ato kuomu
kik ketre e duong’ moongego, to mondo opar maber maromre gi yie ma
Nyasaye osepogone.
4Ringruok achiel nigi fuonde gi leche mang’eny ma moro ka moro nigi tichne owuon. 5Kamano e kaka wan bende wang’eny, to wabedo ringruok achiel kuom Kristo, kendo waduto wan fuonde mamoko. 6Wan
gi mich mopogore opogore, kaka mich mane Nyasaye omiyowa kuom ng’wonone
obet. Ka mich momi ng’ato en mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to mondo
ohul wach maromre gi yie mopogne.
7To ka michne en mar tiyo ni ji, to oket chunye e tijno. To ka ng’ato en japuonj, to mondo opuonj ji, 8kendo
ka tich ng’ato en jiwo ji, to mondo otim kamano. Ka en jachiwo to mondo
ochiw mabup. Ng’at momi mich mar bedo jatelo bende mondo otel ni ji
katimo kinda. To ng’at makonyo ji mondo otim kamano gi mor.

9Herau mondo obed maonge miganga. Beduru mosin gi gik maricho, to sikuru kuom gik mabeyo. 10Herreuru kaka owete onego herre, ka ng’ato ka ng’ato miyo owadgi duong’ moloyo en owuon. 11Timuru kinda maonge samuoyo, kendo keturu chunyu kuom tiyo matek ni Ruoth. 12Geno ma un-go mondo omi ubed mamor. Kisandou, to timuru sinani, kendo lemuru mak uweyo. 13Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo.

14 Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi. 15Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak. 16Beduru joma winjore, kendo kik ubed joma sungore, to beduru e achiel gi ji duto. Kik ukawru ni uriek.

17Ka ng’ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto oyiego ni beyo. 18Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue. 19Osiepena,
kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema
otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya,

“An ema nachul kuor.

Adier, anachul maonge kiawa!”

20 Muma
wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo
oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”
21Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ