WARUMI9

Kuteuliwa Kwa Israeli Na Mungu

1 Ninasema kweli katika Kristo, wala sisemi uongo, dhamiri yangu inanishuhudia katika Roho Mtakatifu. 2 Nina huzuni kuu na uchungu usiokoma moyoni mwangu. 3
Kwa maana ningetamani hata mimi nilaaniwe na kutengwa na Kristo kwa
ajili ya ndugu zangu hasa, wale walio wa kabila langu kwa jinsi ya
mwili,
4
yaani, watu wa Israeli, ambao ndio wenye kule kufanywa wana, ule
utukufu wa Mungu, yale maagano, kule kupokea sheria, ibada ya kwenye
Hekalu na zile ahadi.
5
Wao ni wa uzao wa mababa wakuu wa kwanza, ambao kutoka kwao Kristo
alikuja kwa jinsi ya mwili kama mwanadamu, yeye ambaye ni Mungu aliye
juu ya vyote, mwenye kuhimidiwa milele! Amen.

6 Si kwamba Neno la Mungu limeshindwa. Kwa maana si kila Mwisraeli ambaye ni wa uzao utokanao na Israeli ni Mwisraeli halisi. 7 Wala hawakuwi wazao wa Abrahamu kwa sababu wao ni watoto wake, lakini: “Uzao wako utahesabiwa kupitia kwake Isaki.” 8
Hii ina maana kwamba, si watoto waliozaliwa kimwili walio watoto wa
Mungu, bali ni watoto wa ahadi wanaohesabiwa kuwa uzao wa Abrahamu.
9 Kwa maana ahadi yenyewe ilisema, “Nitakurudia tena wakati kama huu, naye Sara atapata mtoto wa kiume.”

10 Wala si hivyo tu, bali pia watoto aliowazaa Rebeka walikuwa na baba huyo huyo mmoja, yaani, baba yetu Isaki. 11
Lakini, hata kabla hao mapacha hawajazaliwa au kufanya jambo lolote
jema au baya, ili kwamba kusudi la Mungu la kuchagua lipate kusimama,
12 si kwa matendo, bali kwa yeye mwenye kuita, Rebeka aliambiwa, “Yule mkubwa atamtumikia yule mdogo.” 13 Kama vile ilivyoandikwa, “Nimempenda Yakobo, lakini nimemchukia Esau.”

Mungu Hana Upendeleo

14 Tuseme nini basi? Je, Mungu ni dhalimu? La, hasha! 15 Kwa maana Mungu alimwambia Mose,

“Nitamrehemu yeye nimrehemuye,

na pia nitamhurumia yeye nimhurumiaye.”

16 Kwa hiyo haitegemei kutaka kwa mwanadamu au jitihada, bali hutegemea huruma ya Mungu. 17
Kwa maana Maandiko yamwambia Farao, “Nilikuinua kwa kusudi hili hasa,
ili nipate kuonyesha uweza wangu juu yako, na ili Jina langu lipate
kutangazwa duniani yote.”

18 Kwa hiyo basi, Mungu humhurumia yeye atakaye kumhurumia na humfanya mgumu yeye atakaye kumfanya mgumu.

19 Basi mtaniambia, “Kama ni hivyo, kwa nini basi bado Mungu anatulaumu? Kwa maana ni nani awezaye kupinga mapenzi yake?” 20
Lakini, ewe mwanadamu, u nani wewe ushindane na Mungu? “Je,
kilichoumbwa chaweza kumwambia yeye aliyekiumba, ‘Kwa nini umeniumba
hivi?’ ”
21
Je, mfinyanzi hana haki ya kufinyanga kutoka bonge moja vyombo vya
udongo, vingine kwa matumizi ya heshima na vingine kwa matumizi ya
kawaida?

22
Iweje basi, kama Mungu kwa kutaka kuonyesha ghadhabu yake na kufanya
uweza wake ujulikane, amevumilia kwa uvumilivu mwingi vile vyombo vya
ghadhabu vilivyoandaliwa kwa uharibifu?
23
Iweje basi, kama yeye alitenda hivi ili kufanya wingi wa utukufu wake
ujulikane kwa vile vyombo vya rehema yake, alivyotangulia kuvitengeneza
kwa ajili ya utukufu wake,
24 yaani pamoja na sisi, ambao pia alituita, si kutoka kwa Wayahudi peke yao, bali pia kutoka kwa watu wa Mataifa?

Yote Yalitabiriwa Katika Maandiko

25 Kama vile Mungu asemavyo katika Hosea:

“Nitawaita ‘watu wangu’

wale ambao si watu wangu;

nami nitamwita ‘mpenzi wangu’

yeye ambaye si mpenzi wangu,”

26 tena,

“Itakuwa hasa mahali pale walipoambiwa,

‘Ninyi si watu wangu,’

wao wataitwa ‘wana wa Mungu aliye hai.’ ”

27 Isaya anapiga kelele kuhusu Israeli:

“Ingawa idadi ya wana wa Israeli

ni wengi kama mchanga wa pwani,

ni mabaki yao tu watakaookolewa.

28Kwa kuwa Bwana ataitekeleza

hukumu yake duniani kwa haraka

na kwa ukamilifu.”

29 Ni kama vile alivyotabiri Isaya akisema:

“Kama Bwana Mwenye Nguvu Zote

asingelituachia uzao,

tungelikuwa kama Sodoma,

tungelifanana na Gomora.”

Kutokuamini Kwa Israeli

30 Kwa hiyo tuseme nini basi? Kwamba watu wa Mataifa ambao hawakutafuta haki, wamepata haki ile iliyo kwa njia ya imani. 31 Lakini Israeli, ambao walijitahidi kupata haki kwa njia ya sheria, hawakuipata. 32 Kwa nini? Kwa sababu hawakuitafuta kwa njia ya imani bali kwa njia ya matendo. Wakajikwaa kwenye lile “jiwe la kukwaza.” 33 Kama ilivyoandikwa:

“Tazama naweka katika Sayuni jiwe la kukwaza watu

na mwamba wa kuwaangusha.

Yeyote atakayemwamini

hataaibika kamwe.”

JIBU MASWALI.

 QUIZ