WARUMI11

Mabaki Ya Israeli

1
Basi nauliza: Je, Mungu amewakataa watu wake? La, hasha! Mimi mwenyewe
ni Mwisraeli, tena uzao wa Abrahamu kutoka kabila la Benyamini.
2
Mungu hajawakataa watu wake, ambao yeye aliwajua tangu mwanzo. Je,
hamjui yale Maandiko yasemayo kuhusu Eliya, jinsi alivyomlalamikia Mungu
kuhusu Israeli?
3 Alisema, “Bwana, wamewaua manabii wako na kuzibomoa madhabahu zako, nimebaki mimi peke yangu, nao wanataka kuniua?” 4 Je, Mungu alimjibuje? “Nimejibakizia watu elfu saba ambao hawajapiga magoti kumwabudu Baali.” 5 Vivyo hivyo pia, sasa wapo mabaki waliochaguliwa kwa neema ya Mungu. 6 Lakini ikiwa wamechaguliwa kwa neema, si tena kwa msingi wa matendo. Kama ingekuwa kwa matendo, neema isingekuwa neema tena.

7
Tuseme nini basi? Kile kitu ambacho Israeli alikitafuta kwa bidii
hakukipata. Lakini waliochaguliwa walikipata. Waliobaki walifanywa
wagumu,
8 kama ilivyoandikwa:

“Mungu aliwapa bumbuazi la mioyo,

macho ili wasiweze kuona,

na masikio ili wasiweze kusikia,

hadi leo.”

9 Naye Daudi anasema:

“Karamu zao na ziwe tanzi na mtego wa kuwanasa,

kitu cha kuwakwaza waanguke, na adhabu kwao.

10 Macho yao yatiwe giza ili wasiweze kuona,

nayo migongo yao iinamishwe daima.”

Matawi Yaliyopandikizwa

11
Hivyo nauliza tena: Je, Waisraeli walijikwaa ili waanguke na kuangamia
kabisa? La, hasha! Lakini kwa sababu ya makosa yao, wokovu umewafikia
watu wa Mataifa, ili kuwafanya Waisraeli waone wivu.
12
Basi ikiwa kukosa kwao kumekuwa utajiri mkubwa kwa ulimwengu, tena kama
kuangamia kwao kumeleta utajiri kwa watu wa Mataifa, kurudishwa kwao
kutaleta utajiri mkuu zaidi.

13 Sasa ninasema nanyi watu wa Mataifa. Maadamu mimi ni mtume kwa watu wa Mataifa, naitukuza huduma yangu 14 ili kuwafanya watu wangu waone wivu na hivyo kuwaokoa baadhi yao. 15 Kwa kuwa ikiwa kukataliwa kwao ni kupatanishwa kwa ulimwengu, kukubaliwa kwao si kutakuwa ni uhai baada ya kufa? 16
Kama sehemu ya donge la unga uliotolewa kuwa limbuko ni mtakatifu, basi
unga wote ni mtakatifu, nalo shina kama ni takatifu, vivyo hivyo na
matawi nayo.

17
Lakini kama baadhi ya matawi yalikatwa, nawe chipukizi la mzeituni
mwitu ukapandikizwa mahali pao ili kushiriki unono pamoja na matawi
mengine kutoka shina la mzeituni,
18
basi usijivune juu ya hayo matawi. Kama ukijivuna, kumbuka jambo hili:
si wewe unayelishikilia shina, bali ni shina linalokushikilia wewe.
19Basi utasema, “Matawi yale yalikatwa ili nipate kupandikizwa katika hilo shina.” 20
Hii ni kweli. Matawi hayo yalikatwa kwa sababu ya kutokuamini kwake,
lakini wewe umesimama tu kwa sababu ya imani. Kwa hiyo usijivune, bali
simama kwa kuogopa.
21Kwa maana kama Mungu hakuyahurumia matawi ya asili, wala hatakuhurumia wewe.

22
Angalia basi wema na ukali wa Mungu: Kwa wale walioanguka, ukali, bali
kwako wewe wema wa Mungu, kama utadumu katika wema wake. La sivyo, nawe
utakatiliwa mbali.
23
Wao nao wasipodumu katika kutokuamini kwao, watapandikizwa tena kwenye
shina, kwa maana Mungu anao uwezo wa kuwapandikiza tena kwenye hilo
shina.
24
Ikiwa wewe ulikatwa kutoka kile ambacho kwa asili ni mzeituni mwitu na
kupandikizwa kinyume cha asili kwenye mzeituni uliopandwa, si rahisi
zaidi matawi haya ya asili kupandikizwa tena kwenye shina lake la
mzeituni!

Israeli Wote Wataokolewa

25
Ndugu zangu, ili msije mkajidai kuwa wenye hekima kuliko mlivyo, nataka
mfahamu siri hii: Ugumu umewapata Israeli kwa sehemu hadi idadi ya watu
wa Mataifa watakaoingia itimie.
26 Hivyo Israeli wote wataokolewa. Kama ilivyoandikwa:

“Mkombozi atakuja kutoka Sayuni;

ataondoa kutokumcha Mungu katika Yakobo.

27 Hili ndilo agano langu nao

nitakapoziondoa dhambi zao.”

28
Kwa habari ya Injili, wao ni adui wa Mungu kwa ajili yenu, lakini
kuhusu kule kuteuliwa kwao ni wapendwa, kwa ajili ya mababa zao wa
zamani,
29 kwa maana akishawapa watu karama, Mungu haziondoi, wala wito wake. 30 Kama vile ninyi wakati fulani mlivyokuwa waasi kwa Mungu lakini sasa mmepata rehema kwa sababu ya kutokutii kwao, 31hivyo nao Waisraeli wamekuwa waasi ili kwamba wao nao sasa waweze kupata rehema kwa ajili ya rehema za Mungu kwenu. 32 Kwa maana Mungu amewafunga wanadamu wote kwenye kuasi ili apate kuwarehemu wote.

Wimbo Wa Shukrani

33 Tazama jinsi kilivyo kina cha utajiri

wa hekima na maarifa ya Mungu!

Tazama jinsi ambavyo hukumu zake hazichunguziki,

na ambavyo njia zake zisivyotafutikana!

34 “Ni nani aliyeyafahamu mawazo ya Bwana?

Au ni nani ambaye amekuwa mshauri wake?”

35 “Au ni nani aliyempa chochote

ili arudishiwe?”

36 Kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, viko kwake na kwa ajili yake.

Utukufu ni wake milele! Amen.

JIBU MASWALI.

 QUIZ