JO-RUMI 6

Tiend Batiso

1To koro ere gima dwawachi? Dwawachi ni ber kwasiko watimo richo mondo ng’wono mar Nyasaye omedre koso? 2Ngang’! Ok kamano! Korka wach richo to wan mana joma otho. Koro ere kaka dwadhi nyime kwadak e richo? 3Donge ung’eyo ni kane obatiswa, mi wariwore gi Yesu, to batisono nomiyo wariwore kode e thone? 4Mano
onyiso ni kane obatiswa mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oyikwa kode
bende, mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom joma otho kuom teko maduong’
mar Wuoro, e kaka wan bende wabed gi ngima manyien.

5Ka waseriwore kode e thone, to wanariwre kode e chierne bende. 6Wang’eyo ni ngimawa machon nogur kode e msalape ni mondo kitwa mar richo orum, kendo ni mondo kik wamed bedo wasumb richo, 7nikech ka ng’ato osetho to osegonye oa e richo. 8Ka wasetho gi Kristo to wayie ni wanabed mangima kode bende, 9nikech wang’eyo ni Kristo osechier oa kuom joma otho, kendo ok nochak otho nimar tho koro onge gi teko kuome. 10Tho mane othogo, notho ni richo dichiel kende, to koro kaka ongima, ongima ni mondo oti ni Nyasaye. 11Kamano e kaka onego ukwanru ni usetho ni richo, to ungima ni mondo uti ni Nyasaye kuom Yesu Kristo.

12Mano emomiyo kik uwe richo bed gi loch e ringreu matho, mondo kik uluw gombo mag ringruok. 13Kik
ng’ato kuomu yie mondo fuonde moro amora obed gima itimogo richo, to
chiwreuru ni Nyasaye ka joma otho mochako ochier. Adier, chiwneuru
ringreu duto mondo obed gik ma itimogo gik makare,
14nimar richo ok nochak obed gi loch kuomu, nikech koro ok un e bwo Chik, to un e bwo ng’wono mar Nyasaye.

Wasumbni mag tim makare

15To koro nadi? Dwatim atima richo nikech koro ok wan e bwo Chik to wan e bwo ng’wono koso? Ngang! Ok kamano! 16Donge
ung’eyo malong’o ni ka uchiworu ni ng’ato ka wasumbe, mi urito chikene,
to chutho un wasumb ng’atno? Kamano bende ka un wasumb richo to tho ema
ochomou, to ka un wasumb winjo wach to Nyasaye biro miyo ubed e
winjruok kode.
17To wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech kata obedo ni yande un wasumb richo, to koro urito puonj mane omiu gi chunyu duto. 18Ne ogonyu e tuech richo, mi udoko wasumb tim makare. 19Awuoyonu
gi weche mayot winjo nikech parou mar dhano thanythany. Kaka ne uchiwo
ringreu obed wasumb dwanyruok gi tim ma ok kare, mutimo atima richo, e
kaka koro chiwuru ringreu obed wasumb tim makare mondo udok joma ler.

20Kane un wasumb richo, to ne ok uneno ni onego uluw tim makare. 21To ere ohala mane uyudo kuom timo gik ma koro miyou wichkuotgi? Giko mar gigo en mana tho. 22To
koro osegonyu e tuech richo, mi udoko wasumb Nyasaye, omiyo ohala
muyudo en ngima maler, kendo gikone en ngima ma nyaka chieng’.
23Misach richo en tho, to mich Nyasaye en ngima mochwere kuom Yesu Kristo Ruodhwa!

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ