JO-RUMI 3

1To ng’ato kuomu nyalo penjo niya, “Ka kamano to ere ber mar bedo ja-Yahudi? Koso ere ber mar tero nyangu?” 2To adwoko kama: Nitie ber mang’eny kuom bedo ja-Yahudi. Mokwongo Nyasaye nogeno jo-Yahudi mi omiyogi Wachne. 3To koro, ka jomoko kuomgi ne ok orito wachneno, iparo ni mano dimi adiera mar Nyasaye bed maonge tich koso? 4Ooyo,
ok kamano ngang’! Nyasaye nyaka bed jaadiera, kata obedo ni ji duto gin
jomriambo, mana kaka Muma wacho ni, “A Nyasaye, in ema nyaka inenri
ng’ama kare kiwuoyo, to bende kiyali, to nyaka ilo bura.”

5To ng’ato nyalo wacho ni richowa nyiso ji tim makare mar Nyasaye, omiyo Nyasaye ok ni kare kakumowa. 6To mano ok nyal bet kamano, nimar ka Nyasaye ok ni kare, to ere kaka dong’ad ni piny bura?

7Ng’ato
bende nyalo wacho niya, “Miriambona osemiyo adiera mar Nyasaye onenore
malong’o, kendo osekelone duong’. Koro ere gimomiyo pod ing’adona bura
ni an jaricho?”
8To
mano chalo mana gi wacho ni, “Watimuru richo mondo ber obedie.” Chutho,
jomoko osehangonwa kawacho ni mano e gima wapuonjo! Nyasaye nokum joma
kamago kaka owinjore!

Onge ng’ama kare e nyim Nyasaye

9To
koro ere kaka wan jo-Yahudi waloyo ji mamoko? Ngang’, ok waloyogi kata
matin, nikech asenyiso ni richo oloyo jo-Yahudi gi joma ok jo-Yahudi
mana machalre,
10mana kaka Muma wacho niya,

“Onge ng’ama kare.

Ooyo, onge kata mana ng’at achiel.

11Onge ng’ama wach donjone,

kata mana ng’ama dwaro Nyasaye.

12Ji duto osebayo yo,

mi gidoko joma nono.

Onge ng’ato kuomgi matimo maber.

Ooyo, onge kata mana ng’at achiel.”

13 “Dhogi chalo gi bur mong’amo dhoge,

kendo giwacho mana miriambo lilo.”

“Wechegi chalo gi kwich thuond rai.”

14 “Dhogi opong’ gi kuong’ kod weche makech.”

15 “Tiendgi wer, ka gidhi chuero remo,

16kendo kamoro amora ma gidhiye

to chandruok gi masira ema wuokie.

17Ok ging’eyo yo makelo kue.”

18 “Ok giluoro Nyasaye kata matin.”

19To
wang’eyo ni weche duto ma Chik wacho oket ni joma nie bwo Chikno. Kuom
mano, ji onge gi yo ma ginyalo tonygo e bura, to buch Nyasaye okwako
piny duto.
20Onge ng’ama nyalo bet e winjruok gi Nyasaye nikech osemako Chik, nimar tich Chik en mana miyo dhano ng’eyo ni oseketho.

Yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode

21To
koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok
otenore kuom Chik kata matin. To kata kamano Chik Musa gi Jonabi wuoyo
kuome.
22En
e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego
kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima
gipogorego.
23Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye. 24To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng’wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi. 25Nyasaye
nochiwo Yesu mondo thone obed misango migologo richo mag joma oyie.
Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka
ok odew richo mane joma chon otimo kamano.
26To
bende notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo
ni ng’ato ka ng’ato moyie kuom Yesu, to omiyo bet e winjruok kode.

27Koro
ere gima odong’ ma ng’ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga
osegol oko chuth. To ere gima omiyo ogole? Ogole nikech warito Chik
koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie.
28Wasenwang’o malong’o ni Nyasaye miyo ng’ato bet e winjruok kode mana nikech yie, to ok nikech rito Chik kata matin. 29Uparo
ni Nyasaye en mana Nyasach jo-Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma
ok jo-Yahudi bende? Adier en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende.
30Nikech
Nyasaye en achiel. Obiro miyo jo-Yahudi bet e winjruok kode mana nikech
yiegi. Kamano bende e kaka nomi joma ok jo-Yahudi bedi e winjruok kode
mana nikech yiegi.
31Koso uparo ni kwajiwo wach yie kamano to wamiyo Chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano. Koro eka waguro Chik!

DI PICHA MANTIE PINY KA MONDO IDUOK PENJO.

 QUIZ